Announcement

No announcement yet.
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ปัญหาเปลี่ยนอาชีพนินจาบัค gm ยังไม่ได้แก้ไข

    เนื่องจากตัวละครผมสวิชมาเล่นนินจา พอจ๊อบ 70 จะไปเปลี่ยนคลาส 2 ของนินจาแล้วเกิดการบัค npc ไม่ยอมให้คุยต่อ พอรายงานไปบอกจะแก้ไขให้ขณะนี้ยังเงียบอยู่
Working...
X